Čtvrtek 22. Února 2018

Technická analýza

Tato metoda nevyužívá k ocenění vnitřní (fundamentální) hodnotu cenného papíru, nýbrž používá grafy předchozího kurzového vývoje a další

nástroje (matematické vzorce) k identifikaci budoucího vývoje. Technická analýza od 90. let 20. století nabyla na významu díky využití počítačových

metod a pokročilých tabulkových technologií. Dnes mohou obchodníci získat přístup k těmto grafům a technickým studiím jediným kliknutím

na počítačovém terminálu.

V průběhu let byly vzorce identifikovány a pojmenovány hlavními technickými analytiky, za jejichž průkopníka je považován Charles Dow. Na sklonku

19. století napsal Dow, tvůrce Dow Jonesova indexu, sérii článků pro Wall Streeet Journal, v nichž nastínil svoji teorii analýzy trhu.

V dnešní době stále více jak 70% teorie technické analýzy vychází i po sto letech z Dowovy teorie. Její nadčasovost a platnost totiž zaručil její

prvotní cíl, a to na základě vývoje hlavního akciového indexu předpovídat budoucí vývoj americké ekonomiky. (Dow byl obchodník, na burze nespekuloval,

sledoval pouze trendy ve vývoji hospodářství, aby se mohl úspěšněji postavit svým konkurentům ve stále se zostřujícím konkurenčním

boji.)

Grafy jsou vlastně historické záznamy pohybů cen. Poskytují důležité informace potřebné pro analýzu trendu. Neexistuje však pevně stanovený

způsob, jak grafy interpretovat. Schopnost rozpoznat základ takových grafů nám však může pomoci předpovídat budoucí vývoj kurzů. Nejdůležitější

je si uvědomit, že analýza grafů vychází z názoru, že lidské bytosti se za určitých podmínek chovají podle poznaných a daných vzorců.

O technické analýze bylo napsáno mnoho knih a existuje nepřeberné množství pouček a vzorců. V následujících odstavcích zmíníme ty nejzákladnější

a nejpoužívanější.

Technická analýza vychází ze třech základních předpokladů:

A. Ceny se pohybují v trendech

Je pravděpodobnější, že pohyb cen v nastoleném trendu bude pokračovat, než že by se směr pohybu otočil.

B. Historie se opakuje

V okamžiku, kdy studuji grafické vyjádření cen jakékoli komodity, či finančního nástroje, studuji již vývoj historický. Za posledních sto let bylo

prostudováno mnoho grafů, které v grafickém vyjádření vytvořily řadu vzorců/obrazců. Tyto vzorce býčího či medvědího trhu byly roztříděny, pojmenovány

(někdy až kuriózně) a kategorizovány dle následujícího cenového vývoje. Vzhledem k tomu, že tyto vzorce fungovaly v minulosti, je

důvod se domnívat, že nám stejně dobře poslouží i nyní. Rozpoznání vzorce je intenzivní a náročná práce vyžadující pozorné vizuální zkoumání

cenových grafů a správnou aplikaci teoretických východisek.

C. Hodnota ceny odráží vše

Pravidlo, které předpokládá, že tržní vývoj ceny zohledňuje již všechny vlivy (fundamentální, politické, psychologické, ekonomické a jiné). Bez tohoto

základního stavebního kamene by technická analýza pozbyla smyslu. Techničtí analytici věří, že vše, co by mohlo ovlivnit vývoj ceny daného

titulu, či komodity, je již v ceně zohledněno.

Hlavním cílem technické analýzy je nalezení trendu a potvrzení jeho síly.

Pak lze při obchodování praktikovat jeden ze dvou přístupů:

A) Trend is your friend - trend je tvůj přítel, tj. obchoduj ve směru trendu

B) Go against the trend - jdi proti trendu, tj. jdi proti většině

Rozdělení grafů podle časového intervalu:

Nejpoužívanějším grafem technické analýzy je bezesporu denní graf. Veškeré analytické systémy však umožňují obchodníkovi použít i jiný časový

horizont:

Monthly - měsíční

Weekly - týdenní

Daily - denní

Hourly - hodinový

30 minutes - 30 minut

5 minutes - 5 minut

1 minut - 1 minuta

Delší časové intervaly umožňují identifikace trendu a volbu typu spekulace (měsíční, týdenní, denní). Pro volbu nejvhodnějšího okamžiku pro

vstup do trhu se pak použijí grafy znázorňující kratší časový interval.

Rozdělení grafů podle způsobu zachycení cen:

Candlesticks - svíčky

Svíčky jsou v dnešní době nejpopulárnějším způsobem znázornění pohybu cen. Svíčka jsou tři sta let starou japonskou metodou, která sloužila

k zachycení pohybu cen rýže. Původně byly dvojí barvy: červené a černé. Způsob zachycení je stejný jako u lištových grafů (viz. níže). Černé

svíčky reprezentují číselně pohyb cen směrem nahoru, červené pak směrem dolů.

OHLC (HLC) Charts - lišty

Tento typ znázornění používá tzv. lišty, vertikální přímky, z kterých vychází horizontálně dvě krátké přímky. Lišty znázorňují otevírací cenu, nejvyšší

cenu, nejnižší cenu a zavírací cenu (Open, High, Low, Close) za daný časový interval. Obdobně HLC graf, který nezobrazuje otevírací cenu.

Point and figure - grafy xxx a ooo

Toto grafické vyjádření je poněkud méně přehledné, protože zachycuje pouze směr pohybu cen, nezachycuje však ani otevírací ani zavírací ceny,

které považoval za důležité ve své teorii i Ch. Dow. Sloupce „x“ znázorňují nárůst, sloupce „o“ znázorňují pokles cen.

Line charts či Close charts - liniové (čárové) grafy

Nejběžnější typ grafů. Tento typ je tvořen linkou, která je tvořena spojením zavíracích cen.

Dále se používají grafy Bar charts (zobrazuje close cenu sloupcem), Dot charts (zobrazuje close cenu tečkou), Mountain charts (obdoba line

charts s tím rozdílem, že graf pod linií/čárou je vybarven - tvoří tak vizuálně „hory“).

U grafů se také používají buď aritmetické či logaritmické stupnice, tj. pohyby cen jsou zakresleny pomocí logaritmických či aritmetických stupnic.

Tento typ grafu je vhodný pouze pro určení velmi dlouhodobých trendů.

Tvary a formace svíčkových grafů (candlestick)

Různé tvary svíček, délka „stínů“ nebo tvary několika svíček pomáhají při technické analýze určit budoucí trend. Ze svíčky nebo formace svíček

lze predikovat, zda bude cena dále klesat nebo stoupat.

Dlouhý spodní stín - býčí (růstový) signál

Spodní knot musí být alespoň tak dlouhý jako tělo svíčky. Čím delší spodní knot, tím spolehlivější signál.

Dlouhý horní stín – medvědí (klesající) signál

Horní knot musí být alespoň tak dlouhý jako tělo svíčky. Čím delší horní knot, tím spolehlivější signál.

Kladivo

Býčí formace v průběhu klesajícího trendu. Dlouhý spodní knot a malé či žádné tělo.

Obrácené kladivo

Medvědí formace v průběhu rostoucího trendu.

Doji

Neutrální formace, která má význam v kombinaci s dalšími svíčkami.

Dlouhá Doji

Formace signalizuje možnou změnu trendu.

Dračí doji

Signalizuje změnu trendu. Žádný horní knot, dlouhý spodní knot.

Náhrobní doji

Signalizuje změnu trendu. Žádný spodní knot, dlouhý horní knot.

Bílý Marubozu

Dominují býčí obchodníci. Pokračování býčího trendu.

Černý Marubozu

Dominují medvědí obchodníci. Pokračování medvědího trendu.

Býčí otevírací Marubozu

Býčí otevírací Marubozu zdůrazňuje značnou odhodlanost kupců k rostoucím cenám, nicméně díky hornímu knotu není až zase tak pozitivní

jako klasický bílý Marubozu.

Býčí zavírací Marubozu

Díky postavení zavírací ceny je býčí zavírací Marubozu podstatně silnějším signálem k pokračování růstu cen, než býčí otevírací Maruzobu.

Medvědí otevírací Marubozu

Medvědí otevírací Marubozu zdůrazňuje značnou odhodlanost prodejců ke klesajícím cenám, nicméně díky dolnímu stínu než až zase tak

negativní jako klasický černý Marubozu.

Medvědí zavírací Marubozu

Právě díky postavení zavírací ceny je medvědí zavírací Marubozu podstatně silnějším signálem k pokračování poklesu cen než medvědí

otevírací Marubozu.

Oběšenec

Tato medvědí formace se objevuje po výrazném rostoucím trendu.

Obrácený oběšenec

Tato býčí formace se objevuje po výrazném klesajícím trendu.

Ranní hvězda

Býčí formace signalizující možné potenciální dno. Ranní hvězda naznačuje možnou změnu trendu a býčí svíčky to mají potvrdit.

Večerní hvězda

Medvědí formace signalizující možný potenciální vrchol. Večerní hvězda naznačuje možnou změnu trendu a medvědí svíčky to mají potvrdit.

Definice trendu

Koncept trendu je absolutně základním kamenem technické analýzy. Všechny z nástrojů, které používají techničtí analytici (support a resistance,

obrazce v grafech, trendové linie, klouzavé průměry atd.) mají pouze pomoci určit trend, který pak lze využít k volbě správné obchodní strategie.

Všeobecně se dá říci, že trend jako takový vyjadřuje pouze směr vývoje cen. Ale potřebujeme preciznější definici pohybu především proto, že se

trh nikdy nevyvíjí v jedné lince jedním směrem. Pro pohyby trhu jsou charakteristické jakési „cik cak“ vlny. Tyto „cik cak“ vlny mají své jasné vrcholy

a jasná dna, a jsou to právě tato dna a vrcholy, které charakterizují trend jako takový. Podle toho, jestli dna a vrcholy směřují směrem nahoru či

dolů nebo do boku, lze říci, o jaký trend se jedná.

Rozdělení trendů podle směru:

Uptrend (rostoucí trend)

Downtrend (klesající trend)

Sideways, neboli rangetrade (trh bez trendu, ceny se pohybují v určitém rozpětí)

Rozdělení trendů podle důležitosti a délky trvání:

Major (trend dlouhodobý, trvá déle jak 1 rok)

Intermediate (trend střednědobý, trvá déle jak 3 týdny a méně jak 3 měsíce)

Minor (trend krátkodobý, trvá méně jak 3 týdny)

Každý trend je pouze součástí jiného trendu vyššího řádu a pro úspěšnou spekulaci je proto nutné vycházet z investičního horizontu a s předpokládané

délky trvání daného obchodu.

Určení trendu

Trendové linie

Základní trendová linie patří mezi nejjednodušší a nejhodnotnější nástroje technické analýzy. Správné zakreslení trendové linie, stejně jako

u všech ostatních nástrojů technické analýzy, znamená experimentovat. Prolomení trendové linie je jedno z prvních varování oslabení trendu.

Určení trendového kanálu

Občas se ceny pohybují v určitém rozpětí, mezi jakýmisi paralelními liniemi - mezi základní trendovou linií a s ní rovnoběžnou přímkou. Pokud

vidíme tento vývoj a jsme kanál schopni určit, máme další velkou výhodu, na které můžeme značně vydělat.

Určení channel line je relativně jednoduché. Channel line musí být rovnoběžná se základní trendovou linií. U vzrůstajícího trendu spojuje základní

trendová linie spodní propady cen. Linii kanálu vytvoříme tak, že spojíme minimálně dva po sobě následující vrcholy, a to tak, že takto vzniklá

přímka musí tvořit rovnoběžku se základní trendovou linií.

Pro downtrend se opět kanál konstruuje analogicky jako u uptrendu. Pouze s tím rozdílem, že základní trendová linie spojuje klesající vrcholy

trendu a linie kanálu pak rovnoběžně spojuje klesající dna.

Ch. Dow ve své teorii stanovil, že zdravý uptrend je trend, při kterém všechny po sobě jdoucí vrcholy musí být výš, než předcházející a všechny

propady musí být taktéž výš než předcházející. Zdravý downtrend je pak trend, při kterém všechny následující vrcholy musí být níž, než předcházející

a všechny propady musí být také níž než předcházející.

Pokud tomu tak není, máme první signály oslabení nebo otočení trendu.

Index relativní síly (RSI)

Koncepce indikátoru: Analýza nadmíry kupních či prodejních pozic je hlavním momentem indexu relativní síly. Tento index se pokouší odhadnout

současnou sílu nebo slabost trhu během daného období. Tento odhad je založen na předpokladu, že vyšší závěrečné ceny ukazují na silný trh,

zatímco nižší na trh slabší.

Použití: Pro podmínky nadmíry kupních/prodejních pozic platí: tradice velí očekávat cenové dno, když index klesne pod 20 (25), a cenový vrchol,

když se pohybuje nad 80 (75). Indikuje tak možnou přeprodanost či naopak překoupenost cenného papíru. Pro projektování změn trendu je RSI

jeden z nejpopulárnějších indikátorů sledování divergence. Jako potvrzení změn trendu někteří obchodníci zjistili, že na většině trhů má index

obchodování tendenci zůstávat nižší než 60 během dlouhodobých sestupných trendů a vyšší než 40 během náhlých vzestupů.

Cenové průměry (Moving Average)

Koncepce indikátoru: Klouzavé průměry k určení trendů jsou často používané profesionálními portfolio manažery. Jsou velmi populární, protože

trend jimi může být určen matematicky. Směr těchto pohybů cen určuje trend či možný support nebo resistance, což je základ používání klouzavých

průměrů.

Vzhledem k druhu výpočtu se používá:

jednoduchý / prostý (MA, SMA)

exponenciální (EMA)

Prostý klouzavý průměr (MA, SMA) je konstruován součtem závěrečné ceny určitého počtu period a následným vydělením tímto číslem. V každé

časové periodě (nejčastěji dni) je nejstarší cena v sérii vypuštěna a nejnovější závěrečná je přidána. Když se tyto hodnoty graficky znázorní, můžeme

vidět hladký trend. Všeobecný princip je takový, že delší období (tj. 200 dní) jsou používána k určení dlouhodobého trendu. Kratší období

jsou používána k určení denních pohybů cen a nejvhodnějšího okamžiku pro vstup do trhu.

Jeden úspěšný obchodní model s vynikajícími výsledky používá klouzavé průměry 4, 9 a 18 ti období. Tento model je často využíván jako střednědobý

indikátor. Pro dlouhodobou analýzu je pak použito 50, 100 a 200 období. Když je průměr za čtyři období nižší než průměr za devět období

a tento je nižší než průměr za osmnáct období, znamená to signál k prodeji. Všechny tyto průměry musí mít klesající tendenci. Pozice kupujícího

(krytá pozice) nebo prodávajícího (nekrytá pozice) je po signálu k nákupu/prodeji udržována tak dlouho, dokud průměr za osmnáct období neztratí

hybnou sílu (dokud není plochý nebo nezmění směr). Je důležité poznamenat, že klouzavé průměry jsou nejčastěji používány během silných

tržních trendů.

U exponenciálního průměru (EMA) se ve výpočtu dává větší váha posledním datům. Díky tomu tento indikátor vlastně rychleji reaguje na změny

trendu než prostý průměr. Pro krátkodobé analýzy se používá 12 a 26 denní. Pro dlouhodobé pak 50 a 200 denní.

Moving Average Convergence/ Divergence MACD

Koncepce: MACD patří mezi oscilátory, které používají 2 exponenciální klouzavé průměry. Co dělá tyto indikátory tak užitečnými, že kombinují

některé techniky oscilátorů s technikou 2 klouzavých průměrů.

Použití: Konkrétní nákupní a prodejní signály jsou dány v momentě, kdy se tyto dvě linie protnou.

Stochastic

Tento indikátor měří, ve které části obchodního rozpětí uzavřel kurz, pokud je silný „býk“, kurz uzavírá v horní části obchodního rozpětí a naopak.

Uzavírá-li kurz ve střední části obchodního rozpětí, je trend slabý. Stochastic může být rychlý, kde se berou denní hodnoty, ty jsou však značně

kolísavé a proto se používá spíše pomalý (Slow), který je vyhlazen klouzavým průměrem. Tak se získá takzvaná křivka K, ke které se zároveň

počítá klouzavý průměr - křivka D a sledují se jejich průsečíky (protne-li K křivku D zespoda, jde o nákup).

Bollingerovo pásmo (Bollinger Band)

Umožňuje porovnávat volatilitu a relativní cenové úrovně v průběhu časového období. Indikátor se skládá ze tří křivek tvořící pásmo:

jednoduchý klouzavý průměr (SMA) uprostřed (obvykle 21denní)

horní pásmo (SMA plus 2násobek směrodatné odchylky)

dolní pásmo (SMA mínus 2násobek směrodatné odchylky)

Směrodatná odchylka je statistickým měřítkem volatility, tj. cenového rozptylu. Jedná se o kvadratický průměr odchylek jednotlivých cen od jejich

aritmetického průměru za dané období.

Bollingerovo pásmo může pomoci generovat nákupní nebo prodejní signály, nicméně není vytvořeno za účelem určení směru budoucího vývoje

kurzu cenného papíru. Bollingerovo pásmo má dvě základní funkce:

identifikovat období vysoké a nízké volatility (rozšířené, zúžené pásmo)

identifikovat období, kdy jsou ceny na extrémních, tj. pravděpodobně neudržitelných úrovních (přeprodanost/překoupenost)

Objem (Volume)

Koncepce: Velikost objemu měří intenzitu neboli tlak, který se skrývá za pohybem cen. Vyšší objem signalizuje vyšší intenzitu/tlak a naopak.

Použití: Objem by se měl zvyšovat, pokud se ceny vyvíjí ve směru trendu. V okamžiku, kdy nastane korekce pohybu, objem by měl poklesnout. Velikost

objemu je také důležitým pomocným indikátorem při potvrzení některých obrazců, které potvrzují trend nebo předznamenávají jeho otočení.

Technická analýza je platná pro všechny kapitálové trhy. Obchodník však musí při jejím využití zohlednit specifika toho konkrétního trhu, kde se

rozhodl obchodovat (např. ceny komodit jsou ovlivněny i počasím, všeobecně uvažovaná spekulace s komoditami se neprovádí se surovinami

jako takovými, ale prostřednictvím derivátů, jejichž specifikum je exspirace, která může zásadně ovlivnit míru využití daného typu analýzy).

Zpravidla se technická a fundamentální analýza doplňují, poněvadž fundamentální analýza slouží k investorské politice (makroekonomická fundamentální

analýza) a výběru titulů (mikroekonomická fundamentální analýza). Samotná technická analýza se převážně používá ke správnému

načasování obchodu.

i-FOREX

i-Forex.cz informuje o možnostech investování na forex trhu. Najdete zde přehled ověřených FX broker a jejich služeb. Nepřetržitě monitorujeme vývoj u hlavních měnových párů, komodit (ropa, investiční zlato) i akciových indexů (akcie USA, akcie EU). Ve škole investora získáte mnoho cenných informací pro své investice

Newsletter

Pravidelné týdenní zasílání aktuálních zpráv z oblasti forexového trhu. Přihlašte se k odběru zpráv na Váš e-mail.