Čtvrtek 22. Února 2018

Slovník

Slovník pro investiční doporučení (ID)

ID je slovní vyjádření vztahu aktuální cena / cílová cena / odhad vývoje na kapitálovém trhu. Výsledkem je zjištění(dočasné) zda jsou příznivé nebo naopak nepříznivé podmínky na trhu. Investiční doporučení se obvykle vydává na kratší období než je cílová cena.

Koupit (Buy) - perspektivní titul, s velkou mírou pravděpodobností růstu ceny. (doporučení odráží HV, podílu na trhu, konkurence).

Akumulovat (Accumulate)perspektivní titul, na trhu mírně podhodnocený, spíše

s příslibem dalšího pozvolného růstu, dobrý dividendovým výnos. Očekávaný vývoj a podmínky pro nákup na trhu však nejsou tak výhodné, aby bylo vydáno doporučení koupit, a mohou nastat lepší příležitosti k nákupu.

Držet (Hold)v době nedostatečného množství zásadních informací o budoucím vývoji, titul má na trhu zatím dostatečnou důvěrou k bezprostřednímu růstu ceny. (očekávání dividendy, IPO)

Redukovat (Reduce)vhodné pro příležitostný prodej; nejčastěji u stabilních titulů u nichž se příliš nemění výkonnost, ale může jevit známky budoucí stagnace. Rrelativně mírně nadhodnocen. Podmínky k prodeji mohou být výhodnější, než v okamžiku vydání doporučení.

Prodat (Sell) nadhodnocený titul v důsledku negativních změn HV, dividendy, podíl na trhu, konkurence. Očekávání restrukturalizace, vynaložení vyšších investičních prostředků.

Slovník pro sektorové analýzy:

Sector, či Sector perform - akcie mohou s velkou pravděpodobností kopírovat vývoj sektorového indexu

Out, či Outperform - akcie mohou s velkou pravděpodobností předbíhat vývoj sektorového indexu

Under, či Underperform - akcie mohou s velkou pravděpodobností zaostávat za vývojem sektorového indexu

Buy - koupit

Strong Buy - rozhodně koupit

Aggressive Buy - agresivně koupit

Top pick - seznam titulů doporučovaných ke koupi

Speculative Buy - spekulativně koupit

Near Term Buy - krátkodobě koupit

Long Term Buy - dlouhodobě koupit

Accumulate - akumulovat

Near Term Accumulate - krátkodobě akumulovat

Long Term Accumulate - dlouhodobě akumulovat

Add - přikupovat

Attractive - atraktivní

Long Term Attractive - dlouhodobě atraktivní

Hold - držet

Neutral - neutrální

Peer Perform - obdoba hodnocení „neutral“ (kurz akcie je očekáván s návratností, která je obdobná s ostatními společnostmi v sektoru)

In-line - obdoba hodnocení „neutral“ (kurz akcie je očekáván s návratností, která je obdobná s ostatními společnostmi v sektoru resp. trhu)

Maintain Position - udržovat pozici

Maintain - udržovat

Reduce - redukovat

Unattractive - neatraktivní

Sell - prodat

Strong Sell - rozhodně prodat

Outperform - kurz akcie svým vývojem překoná vývoj celého trhu

Market Outperform - kurz akcie svým vývojem překoná vývoj celého trhu

Market Perform - kurz akcie se bude vyvíjet v souladu s vývojem celého trhu

Perform in line - kurz akcie se bude vyvíjet v souladu s vývojem celého trhu

Underperform - kurz akcie svým vývojem zaostane za vývojem celého trhu

Market Underperform - kurz akcie svým vývojem zaostane za vývojem celého trhu

Equal weight (Equal-weight) - kurz akcie resp. její zastoupení v portfoliu má stejnou váhu či důležitost jako každá další akcie

Overweight - kurz akcie by měl překonat výkonnost v rámci průmyslu, svého sektoru nebo dokonce celého trhu

Underweight - kurz akcie je očekáván s nižší výkonností vůči průmyslu, svého sektoru nebo dokonce celého trhu

Marketweight - obdoba hodnocení „hold“ (kurz akcie je očekáván s průměrnou výkonností průmyslu, svého sektoru nebo dokonce celého trhu)

Recommended List - seznam titulů doporučovaných ke koupi

Source Of Funds - zdroj volných peněz

Coverage Initiated - zahájení pokrývání (sledování) titulu

Coverage Reiterated - zopakování pokrývání (sledování) titulu

Coverage Dropped - ukončení pokrývání (sledování) titulu

Ostatní burzovní termíny

A

Advance/Decline Line (A/D) - stanovuje počet rostoucích a klesajících titulů z celkového počtu (například z akciového indexu) za určité období; pokud počet rostoucích převyšuje počet ztrátových, pak nabývá kladných hodnot (a opačně) tzn., využívá se pro stanovení nebo potvrzení trendu (používá se jako indikátor u technické analýzy)

 

ADR (American Depositary Receipt) - americký depozitní certifikát/vkladový list; cenný papír vydávaný US bankou, který zastupuje určitý počet akcií a se kterým se obchoduje na burze (vztahují se k nim stejná práva, jako má samotné podkladové aktivum, tj. např. nárok na dividendu); využívá se pro zjednodušení vstupu zahraničních společností na US burzy

 

Afilace - vyjadřuje přidružení či připojení jednoho podniku k druhému

 

Akcie (Shares) - majetkový cenný papír (existovat může jak v listinné, tak dematerializované podobě) s nímž jsou spojena práva (podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti), evidované buď na „jméno“nebo na „majitele“; obvykle kmenové (Common), mohou být ale i prioritní (Preference), které jsou většinou zvýhodněny výplatou dividend, naopak mohou mít třeba omezena hlasovací práva

 

Akcionář - majitel akcie(í) dané akciové společnosti; může být majoritní - vlastní největší podíl ve společnosti (ať sám či ve shodě s jinými akcionáři)

nebo opak minoritní

 

Akontace - první splátka, resp. procentní část ceny, kterou musí klient zaplatit před začátkem splácení zbývající části ceny

 

Aktiva - základní pojem v účetnictví, v rozvaze (obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů)

 

Akvizice (Acquisition) - jedná se o firemní akci, kdy společnost nakupuje akcie konkurenční společnosti za účelem jejího ovládnutí (získání

většiny či všech akcií); může být přátelská či nepřátelská; obvykle se přebírající společnost stává společností nástupnickou.

 

Alikvotní úrokový výnos (AÚV) - naběhlý úrok od poslední výplaty úroků (používá se u dluhopisů, kupující musí zaplatit nejen „kurz“, ale právě i AÚV)

 

Alokace - míra uspokojení objednávky udávaná v % nebo udává rozložení aktiv do jednotlivých druhů investičních nástrojů

 

AMEX - The American Stock Exchange (burza v USA)

 

Anuita - platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok(zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok).

 

Apreciace - samovolné zhodnocení domácí měny vůči měnám ostatním

 

Arbitráž - využití rozdílnosti cen stejného cenného papíru na různých burzách, např. mezi BCPP a RM-S (také termín používaný při právním řešení sporů mezi dvěma subjekty)

 

Asset management - obhospodařování individuálního portfolia, při respektování klientových preferencí

 

Ask price - nabídková cena (nejlepší cena, za kterou je v daný okamžik možné koupit)

 

Average Workweek - průměrná délka pracovního týdne (makrodata)

 

Back office - oddělení ve finanční instituci, které je zodpovědné za zpracování, vypořádání a další administraci týkající se obchodů

 

Basket certifikát - certifikát, jehož podkladovým aktivem je „koš“ cenných papírů (často zaměřen na jednotlivý obor či geografickou oblast)

 

Báze - sleduje rozpětí mezi okamžitou a budoucí cenou cenného papíru k určitému časovému okamžiku (především tedy mezi promptním trhem a futures kontrakty)

 

Bazický bod - 1/100 z jednoho procenta (užíváno především ve vztahu k úrokovým mírám)

 

Bear Market - medvědí trh (pojem, kterým se nazývá trh v období poklesu)

 

Benchmark - standard, oproti kterému je poměřována výkonnost akcie či fondu (za benchmark je obvykle brán index či kombinace indexů)

 

Beta - beta koeficient; ukazuje jak se daný finanční instrument (např. akcie), vyvíjí ve vztahu k celému trhu (indexu, příp. Sektoru)

 

Béžová kniha (Beige Book) - zpráva o stavu americké ekonomiky předkládána FEDu zhruba dva týdny před jeho zasedáním; zachycuje stav ve 12 distriktech FEDu (12 rezervních bank)

 

Bid price - poptávková cena

 

Blue chips - označení nejkvalitnějších akcií (velké stabilní společnosti s vysokou likviditou)

 

Bohemian Identification Code (BIC) - identifikační kód cenného papíru, který v prvních 3 znacích uvádí, zda jde o akcii, podílový list či obligaci a v dalších znacích (tzv. Kmen) jednoznačně identifikuje emitenta

 

Book building - manažer emise (IPO) přijímá objednávky od klientů s uvedením počtu poptávaných akcií a limitní ceny, na základě kterých následně určí emisní kurz

 

Bollinger Band (Bollingerovo pásmo) - umožňuje porovnávat volatilitu a relativní cenové úrovně v průběhu časového období (používá se jako indikátor u technické analýzy)

 

Book Value (BV) - účetní hodnota akcie neboli vlastního jmění akcie (BV=celková aktiva-nehmotná aktiva-dlouhodobé závazky)/počet akcií; podobně Tangible Book Value neboli hmotné vlastní jmění (očištěno navíc o goodwill)

Bond - dluhový cenný papír (dluhopis/obligace)

 

Bonus certifikát - má zpravidla splatnost 2-4 roky; garantuje určitý obnos, tzv. bonus (Bonuslevel), který se vyplatí při splnění určité podmínky (např. cena podkladového aktiva dosáhne určité úrovně)

 

Broker - licencovaný obchodník s cennými papíry

 

Building Permits - vydaná stavební povolení (makrodata)

 

Bull Market - býčí trh (pojem, kterým se nazývá trh v období růstu)

 

Burza cenných papírů Praha (BCPP) - je největším organizátorem trhu s cennými papíry v ČR

Business Inventories - podnikové zásoby (makrodata)

 

Business-to-business (B2B) - označuje obchodní transakce mezi dvěma obory podnikání (např. transakce mezi velkoobchodem a maloobchodem)

Business-to-customer (B2C) - obdobně jako B2B (konečný prodej zákazníkovi)

Business-to-government (B2G) - odvozeno od B2B (zaměřeno na transakce s vládními/státními institucemi)

 

Buy to Cover - koupě za účelem vykrytí krátké pozice (tzv. uzavření short pozice)

 

Buyout - investiční transakce, resp. nákup akcií společnosti, v níž nabyvatel získá rozhodující podíl

 

Buy&sell - transakce při níž dojde v jednom okamžiku k nákupu a prodeji konkrétního počtu cenných papírů s jednou protistranou avšak s rozdílnými

dny vypořádání

C

Call Option Contract - opční kontrakt s právem koupě podkladového aktiva

 

Capacity Utilization - využití výrobních kapacit (makrodata)

 

CAPEX (Capital Expenditure) - náklady společnosti vynaložené na obstarání investičního majetku, tzv. investiční náklady

 

Carry trade - strategie při níž investor financuje nákup vysoce úročených aktiv prostřednictvím půjčky, za kterou platí nízký úrok (např. Investor prodá určitou nízko úročenou měnu a prostředky použije na nákup jiné měny s vyšší úrokovou sazbou; strategie často používaná ve vztahu k japonskému jenu – JPY)

 

Cash flow - rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků

 

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) - hlavní vypořádací a evidenční systém cenných papírů i obchodů s elektrickou energií v ČR

 

Chief Executive Officer (CEO) - nejvýše postavená osoba ve společnosti s výkonnou mocí (obvykle prezident, generální ředitel)

 

Chief Operating Officer (COO) - provozní ředitel (osoba zodpovědná za každodenní provozní chod společnosti)

 

Consumer Confidence - index spotřebitelské důvěry (makrodata)

 

Corporate bonds - korporátní dluhopisy (firemní/podnikové dluhopisy)

 

CPI - Consumer Price Index - index spotřebitelských cen (inflace); (makrodata)

 

CPI ex-food & energy - CPI excluding food and energy - index spotřebitelských cen po vyloučení cen potravin a energií (jádrový, core);(makrodata)

Credit Default Swap (CDS) - je finanční derivát sestrojený za účelem přenosu kreditního rizika z jednoho subjektu na jiný (všeobecně se kreditní deriváty používají ke tvorbě nebo naopak k odstranění rizikových pozic, čímž umožňují svým držitelům aktivní management rizik)

 

Current Yield - běžný výnos; jedná se o poměr ročního výnosu k tržní ceně dluhopisu (obdobně u akcií Dividend Yield)

 

Custodian - finanční instituce, která je správcem aktiv klienta

 

Credit Valuation Adjustment (CVA) - úprava úvěrového ocenění. Jedná se o nástroj k měření a ocenění úvěrového rizika. Vyjadřuje přirážku, kterou očekáváme za přijetí rizika, že protistrana nedostojí svým závazkům. CVA může sloužit jako nástroj k zajištění proti úvěrovému riziku protistrany. Tato přirážka je vyjádřena jako rozdíl mezi bezrizikovou hodnotou portfolia a hodnotou, která na trhu čelí riziku protistrany

D

Deflace - je opakem inflace; jedná se tedy o pokles cenové hladiny (obvykle škodlivá, pokud je dlouhodobá)

 

Delisting - vyřazení cenného papíru z obchodování na burze (opak Listing)

 

Delta - udává vztah mezi změnou hodnoty opce a změnou ceny podkladových aktiv; nabývá hodnot od -1 do 1. (čím blíže je hodnota delty 1 nebo -1 tím méně riziková je opce a reaguje pružněji na změny ceny podkladového aktiva)

 

Depozitní certifikát - listinný cenný papír, který umožňuje zhodnocení volných finančních prostředků (banka se vydáním depozitního certifikátu zavazuje splatit jeho držiteli k uvedenému datu hodnotu certifikátu společně s úroky)

 

Deriváty - derivátové obchody jsou transakce, jejichž podkladovým aktivem jsou běžně obchodované (fyzické) komodity, měny, cenné papíry či indexy nebo úrokové míry, od kterých jsou tyto obchody odvozeny (derivovány). Tyto obchody jsou uzavírány, na rozdíl od klasických obchodů s odkladným účinkem vypořádání v daném termínu. Základním obchodovaným typem jsou futures a opce.

 

Devalvace - úřední snížení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám

 

Developer - je společnost zabývající se zajišťováním financováním a rezidenční resp. komerční výstavby (např. nákup a prodej pozemků a nemovitostí, příprava území pro realizaci investičních projektů, výstavba obchodních, administrativních center, polyfunkčních objektů, supermarketů...)

 

Deviza - zahraniční měna v bezhotovostní formě (např. kurs „deviza“ - se použije při bezhotovostní platbě, tj. při bankovním převodu)

 

Devizový trh - trh sloužící k nákupu a prodeji měn (deviz)

 

Discount Certificate (diskontní certifikát) - je zvláštní druh certifikátu, který má omezenou dobu trvání (obvykle 3-18 měsíců). Investor nakupuje certifikát za nižší cenu, než představuje podkladové aktivum, což je kompenzováno určitými emisními podmínkami (např. max. Možným výnosem).

 

Direct Public Offering (DPO) - přímá emise akcií. Jedná se o proces, pokud společnost v souvislosti s primární či sekundární emisí akcií nevyužívá služeb investičních bank či makléřských domů, kteří emisi obvykle upisují velkým institucionálním investorům, nýbrž prodává akcie na burze či mimoburzovním trhu drobným investorům sama

 

Discounted (Free) Cash Flow (DCF, DFCF) - metoda diskontovaného peněžního toku (používá se při oceňování společností, resp. Akcií)

 

Diskontní sazba - měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu (např. ČNB ji využívá k úročení přebytečné likvidity, kterou banky u ČNB uloží přes noc v rámci tzv. depozitní facility).

 

Dividend Discount Model (DDM) - dividendový diskontní model (používá se při oceňování společností, resp. Akcií)

 

Dividend Yield - dividendový výnos, tj. poměr vyplácené dividendy k tržní ceně (uvádí se v %); používá se zejména u akcií

 

Dluhopis - cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky v nominální (jmenovité) hodnotě a vyplácení výnosů

z něj k určitým datům.

 

Dow Jones Industrial Average (DJIA) - jeden z nejstarších (vytvořen v roce 1896) a nejznámějších akciových indexů (tvoří jej 30 amerických

společností/Blue chips)

 

Downtrend - klesající trend (termín používaný u technické analýzy)

 

Dual Listing (duální listing) - cenný papír je kromě „domovské“ burzy obchodován i na jiné (např. společnost CETV se obchoduje v USA na Nasdaq, ale také v Praze na BCPP)

 

Due diligence - komplexní kontrola společnosti, která zahrnuje finanční i právní aspekty (interní záležitost firmy, příp. je umožněna jen vážnému zájemci o koupi společnosti)

 

Durable Goods Orders - objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (makrodata)

 

Durace (Duration) - míra citlivosti u pevně úročených aktiv na změnu úrokových sazeb

 

DVA (Debt Valuation Adjustment) - přecenění dluhů bank. Účetní technika, kterou obvykle banka zpracovává změny ocenění v jejich vydaných pevně úročených cenných papírů.

E

Earnings per share (EPS) - zisk na akcii (čistý zisk společnosti/počet akcií)

 

EasyClick - druh pokynu na RM-S, kdy nákupy a prodeje akcií se zadávají ve standardizovaných násobcích počtu akcií v rámci tzv. EasyClick lotů

 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - zisk před odečtením úroků a daní (provozní hospodářský výsledek)

 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace je indikátor, který ukazuje provozní výkonnost společnosti. Je to hrubý provozní zisk. Používá ve finanční analýze při porovnání výkonnosti mezi různými společnostmi nebo odvětvími. Výpočet: EBITDA = výnosy - výdaje (bez započtení úroků, daní, odpisů a amortizace)

 

Economic Value Added (EVA) - metoda ekonomické přidané hodnoty (vypočítá se jako čistý provozní zisk po zdanění mínus náklady investovaného kapitálu)

 

The European Financial Stability Facility (EFSF) - Evropský fond finanční stability (tzv. záchranný fond Eurozóny, který má finančně pomoci zadluženým zemím)

 

Emisní ážio - rozdíl mezi emisní cenou akcie a její jmenovitou hodnotou (pokud je jmenovitá hodnota vyšší, jde o disážio)

 

European Central Bank (ECB) - Evropská centrální banka

 

European Stability Mechanism (ESM) - Evropský stabilizační mechanismus (tzv. záchranný fond Eurozóny, který má finančně pomoci „problémovým“ bankám)

 

Exchange Traded Fund (ETF) - veřejně obchodovaný fond, resp. indexová akcie, která vlastně kopíruje vývoj vybraného indexu či jiného podkladového aktiva

 

Ex-date/day (Ex-dividend) - určuje datum, kdy se již cenný papír obchoduje bez nároku na dividendu příp. jiný požitek plynoucí z vlastnictví cenného papíru

 

Exponential Moving Average (EMA) - exponenciální pohyblivý průměr kurzu, kdy větší váhu mají poslední data/kurzy (používá se jako indikátor u technické analýzy)

F

Fair Value (Fair Price) - je pojem, který se běžně používá v oblasti financí a ekonomie. Jedná se o hodnotu, která je definována jako racionální a objektivní odhad potenciální tržní ceny.

 

Federal Reserve System (FED) - Federální rezervní systém (centrální banka v USA)

 

Federal Open Market Commitee (FOMC) - Výbor pro operace na volném trhu (orgán FEDu), který rozhoduje o nastavení klíčových úrokových sazeb (tvoří ho 12 členů a schází se 8 ročně)

 

First In, First Out (FIFO) - účetní metoda (první dovnitř, první ven), kdy nejdříve vyrobené či získané majetky jsou i jako první prodány či zlikvidovány

 

Financial ratios - finanční poměrové ukazatele

 

Food and Drug Administration (FDA) - Federální úřad pro potraviny a léčiva (v USA)

 

Forex (Foreign Exchanges) - mezinárodní devizový trh (obchodování s cizími měnami)

 

Forward Rate Agreement (FRA) - kontrakt (nákup/prodej) pro zabezpečení výše úrokové sazby (forwardová operace)

 

Franchising - odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží nebo služby či technologie (franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí)

 

Free float - objem akcií (emise) „volně“ obchodovaných na trhu tj. bez akcií, které vlastní strategický vlastník

 

Futures (termínový obchod) - představují závazek prodat či koupit určitá podkladová aktiva (např. akcie, komodity, akciové indexy, měny atd.) ve sjednaném množství v předem určený čas a za předem stanovenou cenu; jedná se tedy o speciální typ forwardového kontraktu (forwardový kontrakt je smlouva uzavřená v jednom časovém okamžiku o dodání „zboží“ k určitému budoucímu datu za cenu stanovenou v době uzavření smlouvy)

G

Gamma - ukazuje vztah mezi veličinou „delta“ a tržní hodnotou podkladových aktiv (vyjadřuje absolutní změnu delty v případě změny hodnoty podkladového aktiva o jednotku)

 

Gap - cenová mezera (interval) v grafu cenného papíru, kdy otevírací cena a další vytvořené ceny jsou vyšší (nebo v opačném případě nižší), než hodnota předchozí uzavírací ceny (používá se jako indikátor u technické analýzy)

 

Garantovaný certifikát - poskytuje ochranu proti poklesu podkladového aktiva výměnou za to, že se investor bude podílet na růstu podkladového aktiva jen z části (garance je platná až v den splatnosti)

 

GfK Consumer Confidence (GfK spotřebitelská důvěra) - ukazatel zpracovává výzkumný institut GfK na základě odhadů obsažených v dotazníku, do něhož přes dva tisíce německých spotřebitelů vyplní odhadované výdaje v nadcházejícím měsíci. Ukazatel GfK se vyhlašuje jako index a odráží spotřebitelskou důvěru v současném hospodářském klimatu v Německu a očekávání spotřebitelů v blízké budoucnosti (obdobně se vytváří např. index i ve Velké Británii); (makrodata)

 

Global Depositary Receipt (GDR) - vkladový list, cenný papír vydávaný bankou, který zastupuje určitý počet akcií, vlastník má právo obdržet akcie a také výnosy z nich

 

Goverment Debt - vládní dluh (dluhové cenné papíry vydávané vládou)

 

Good Till Cancelled (GTC) - typ obchodního příkazu (příkaz aktivní do realizace či do jeho zrušení, obvykle u brokera omezeno nějakou max. dobou platnosti)

 

Greenshoe Option (Overallotment Option) - opce navýšení; manažer IPO (SPO) má možnost získat (zpravidla do 30 dnů po IPO) další akcie (10-15 % z celkového nabízeného množství); prováděno také za účelem stabilizace kurzu po IPO ze strany manažera (Underwritera)

 

Gross Domestic Product (GDP) - hrubý domácí produkt (HDP); (makrodata)

 

Gross Margin (hrubá marže) - rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady vynaloženými na výrobu

H

Hedge Fund - fond založený především na členském principu (má často ve svých pravidlech možnost provádět složité finanční operace, které kombinují různé investiční strategie v současných dlouhých i krátkých pozicích na běžných i derivátových trzích v různých regionech po světě)

 

Hedging - zajištění proti riziku (např. prostřednictvím futures kontraktů)

 

Hourly Earnings - průměrná hodinová mzda (makrodata)

 

Housing Starts - zahájená výstavba (makrodata)

 

Hypoteční zástavní list (HZL) - je vlastně dluhopis, jehož nominální (jmenovitá) hodnota i kupónový výnos je plně kryt pohledávkami z hypotéčních úvěrů, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitostem

CH

Chicago PM Index (Chicago PMI) - Index Chicagské asociace nákupních manažerů (makrodata)

I

IBAN - číslo bankovního účtu v mezinárodním formátu

 

Ifo Business Climate Survey - index ekonomické důvěry v Německu (založen na každoměsíčním průzkumu mezi manažery 7 tis. Podniků). Prognózuje vlastně vývoj ekonomiky. Podobně pak index Ifo Curren Assessment či Ifo Bussines Expectations (podobně vytvářen např. i v eurozóně); (makrodata)

 

IFRS - Mezinárodní standard účetního výkaznictví

 

ILO - Mezinárodní organizace práce (stanovuje metodiku určování registrované nezaměstnanosti)

 

Index - indikátor vývoje trhu, burzy, sektoru apod.

 

Industrial Production - průmyslová produkce/výroba (makrodata)

 

Initial Public Offering (IPO) - primární emise cenných papírů

 

Insider - používá se ve spojitosti s termínem insider informace tj. neveřejná informace, která má vliv na kurz (je zakázáno ji využít ve svůj prospěch dřív, než je zná veřejnost); při zneužití této informace se hovoří o insider trading (obchodování s využitím neveřejných informací)

 

International Monetary Fund (IMF) - Mezinárodní měnový fond (MMF)

 

ISIN (International Securities Identification Numbering) - mezinárodní identifikační číslo, které je přidělováno každému cennému papíru obchodovanému na veřejných trzích

 

Investiční zprostředkovatel - osoba/společnost, která poskytuje investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, přijímá a předává

pokyny týkající se investičních nástrojů

J

Jestřábi - tímto termínem jsou označováni centrální bankéři, preferující vyšší úrokové sazby z důvodu udržení nižší inflace (i za cenu omezení hospodářského růstu); opakem jsou „Holubice“

 

Junk bonds - dluhopisy s nízkým kreditním (ratingovým) ohodnocením (obvykle nesoucí nadprůměrný úrok)

 

Junk rating - tzv. neinvestiční stupeň ratingu vydaný ratingovou agenturou (udává nízkou schopnost firmy plnit závazky)

K

Kapitálová přiměřenost (Capital Adequacy - CAR) - udává % poměr kapitálu k rizikově váženým aktivům; používají se především dva jednotlivé ukazatele Tier 1 a Tier 2, které indikují do jaké míry je vlastně banka schopna absorbovat ztráty ve vztahu ke svému kapitálu (čím vyšší číslo, tím je banka „silnější“). Pro výpočet basilejský výbor stanovuje v poslední době pravidla (např. Basel I, od roku 2015 má vstoupit v platnost

Basel III)

 

Klasifikované úvěry - úvěry klasifikované jako nestandardní, pochybné či ztrátové

 

Knock-out certifikáty - tzv. turbo certifikáty nebo mini futures; jedná se o certifikáty s pákovým efektem, to znamená s plnou participací

na změnách ceny podkladových aktiv při použití méně peněz; certifikát pozbývá platnosti, jakmile kurz podkladového aktiva dosáhne předem

stanovené knock-out hranice

 

Kontokorent - krátkodobý úvěr, který banka poskytuje k běžnému účtu (klient díky němu může na účtu v případě potřeby v povoleném rámci přečerpat limit vlastních prostředků)

L

Last In, First Out (LIFO) - účetní metoda (poslední dovnitř, první ven), kdy posledně vyrobené či získané majetky jsou jako první prodány či zlikvidovány

 

LIBOR (London Interbank Offer Rate) - londýnská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu (používá se jako sazba referenční, např. „2 %“ nad sazbou LIBOR)

 

Limit Order - limitní pokyn

 

Listed Stock - kotované (obchodované) akcie

 

Load - poplatky investičního/podílového fondu při nákupu podílu

 

Lombardní sazba - měnověpolitická úroková sazba, která představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu (např. ČNB ji využívá k úročení likvidity, kterou poskytne přes noc bankám v rámci tzv. zápůjční facility).

 

Long - dlouhá pozice

 

Lot - jednotka minimálního množství určitého cenného papíru, se kterou se dá obchodovat (tzn. je-li používána, dá se obvykle obchodovat pouze v jeho celých násobcích)

M

Majetkový účet - účet zákazníka v CDCP, na kterém jsou evidovány zaknihované investiční nástroje

 

Margin call - výzva obchodníka s cennými papíry klientovi v okamžiku, kdy klesne hodnota krytí klienta pod udržovací hranici (klient je povinen dorovnat zajištění podle požadavku obchodníka)

 

Market Capitalization - tržní kapitalizace (tržní cena akcie * počet akcií společnosti)

 

Market Maker (tvůrce trhu) - broker udržující na burze jak nabídku, tak poptávku na cenný papír

 

Market Order - pokyn za tržní cenu

 

Market Price - tržní cena (cena cenného papíru na trhu)

 

Management Fee - poplatky investiční společnosti za správu majetku fondu

 

Mergers And Acquisitions (M&A) - termín používaný při konsolidaci společností (sloučení/splynutí společností)

 

Moving Average (MA) - jednoduchý, resp. aritmetický průměr kurzů (používá se jako indikátor u technické analýzy)

 

Moving Average Convergence Divergence (MACD) - indikátor technické analýzy (ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry cen); funguje jako „spoušť“ nákupních a prodejních signálů

 

Municipal bonds - komunální (municipální) dluhopisy, tj. vydávané městy

 

Mutual fund - podílový fond

N

Naked Short Selling (Naked Shorting) - nekrytá krátká pozice; prodejce otevírá pozici na pokles prodejem aktiva, které nevlastní ani není kryté půjčkou (především v Evropě obvykle zakázaná technika)

 

NAPM Index - Index Národní asociace nákupního managementu (NAPM) The Nasdaq Stock Market (NASDAQ) - National Association of Securities Dealers Automated Quotation (založen v roce 1971 jako vůbec první elektronická burza)

 

Nominální hodnota - je částka vyznačená na cenném papíru (určena při vydání cenného papíru); např. u akcií společnosti pak součet všech těchto jednotlivých hodnot udává základní kapitál, resp. registrovaný kapitál společnosti evidovaný v obchodním rejstříku

 

Nonfarm Payrolls - počet zaměstnanců mimo zemědělství (makrodata)

 

New York Mercantile Exchange (NYMEX) - největší komoditní burza se dvěma divizemi (NYMEX a COMEX)

 

The New York Stock Exchange (NYSE) - největší burza co se týká celkové tržní kapitalizace zde obchodovaných společností (mateřská společnost NYSE Euronext); v roce 2005 převzala elektronický obchodní systém Archipelago

O

Obligace - viz. Dluhopis

Offering Price - emisní kurz

OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) - operativní zisk před odečtením odpisů a amortizace

 

Opce (Option) - derivátový cenný papír, reprezentující právo něco koupit (call option) či prodat (put option) v jistém budoucím okamžiku za předem dohodnutých podmínek; může být „americká“ (možnost uplatnění kdykoliv v průběhu platnosti opce) nebo „evropská“ (pouze v den splatnosti)

 

Opening Price - otevírací kurz

 

Overbought - situace, kterou se nazývá překoupenost titulu/trhu (v závislosti na různých parametrech, ať technických či fundamentálních)

 

Oversold - situace, kterou se nazývá přeprodanost titulu/trhu (v závislosti na různých parametrech, ať technických či fundamentálních)

 

Over-The-Counter (OTC) - slovní spojení pro trh s investičními nástroji (obchoduje se mezi obchodníky s finančními instrumenty, které nesplňují podmínky pro přijetí na oficiální trh/burzu)

P

Pasiva - základní pojem v účetnictví, v rozvaze (jsou krytím majetku, neboť informují o tom, odkud/z jakých zdrojů byl majetek podniku/aktiva pořízen)

 

Personal consumption expenditures (PCE) - výdaje na osobní spotřebu (makrodata)

 

Per annum (p.a.) - neboli „ročně“ (výše úročení - roční úroková sazba)

 

P/E - poměr mezi kurzem akcie a ziskem na akcii

 

PEG Ratio (Price/Earnings To Growth) - míra posuzující ukazatel P/E ve vztahu s úrovní ročního růstu zisku; vytváří se jako historický (trailing) nebo očekávaný (forward)

 

Penny stock - akcie, které se obchodují za relativně nízkou cenu (nízkou tržní kapitalizací), obvykle mimo hlavní burzy (vysoce spekulativní a rizikové akcie z důvodu např. nízké likvidity, cenového spreadu, informační povinnosti)

 

Personal Income - osobní příjmy (makrodata)

 

Phishing - krádež citlivých informací, např. údajů o platební kartě či krádež jména a hesla k nějaké službě (uskutečňuje se prostřednictvím nepravdivých/lákavých e-mailů)

 

PIP (Percentage in Point) - možná změna ceny obvykle měnového páru, která se u většiny měn počítá na čtyři desetinná místa

 

Pink Sheets - označení pro systém či akcie obchodované over-the-counter (OTC); tituly často nesplňující požadavky regulovaných burz; systém je zpřístupněn pro brokery a dealery organizací National Quotation Bureau

 

Podílové listy - cenné papíry, které získá investor investicí do podílového fondu (majitel podílových listů má právo na odpovídající podíl na majetku fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku podle prospektu fondu; nemá však hlasovací práva)

 

Poměr odběru (Subscription Ratio) - neboli výměnný poměr udává, v jakém poměru zobrazuje příslušný certifikát hodnotový/kurzovní vývoj podkladového aktiva (uvádí se u certifikátů, warrantů či ADR)

 

Power Exchange Central Europe (PXE) - burza umožňující obchodování s elektrickou energií s místem dodání v Česku, na Slovensku a v Maďarsku (dceřiná společnost BCPP)

 

Price Target - cílová cena; je cena akcie stanovená analytiky, která předvídá budoucí cenový vývoj titulu

 

Price-Weighted Index - cenově vážený index, kdy jeho hodnota se odvíjí od cen/kurzů jednotlivých akcií daného indexu (s rostoucí cenou akcií společnosti je tak hodnota indexu více ovlivňována). U těchto indexů se nepočítá s objemem obchodovaných akcií. Tímto způsobem je konstruován například Dow Jones Industrial Average (DJIA)

 

Profit taking - vybírání zisků po předchozím růstu kurzu akcie

 

Producer Price Index (PPI) - index výrobních cen (makrodata)

 

PPI excluding food and energy (PPI ex- food & energy) - index průmyslových cen po vyloučení potravin a energie (makrodata)

 

Purchasing Managers Index (PMI) - obdoba ISM; indikátor vyjadřující zdraví výrobního sektoru (založen na 5 údajích: nové objednávky, stav zásob, produkce, dodavatelských dodávek a pracovním prostředí); hodnota nad 50 ve srovnání s předchozím měsícem značí konjunkturu, pod pak kontrakci (makrodata)

 

Put Option Contract - opční kontrakt s právem prodeje

Q

Quiet Period - tzv. tiché období (obvykle 40-90 dnů); termín využívaný v období IPO společnosti, kdy daný subjekt nesmí činit propagační publicitu

R

Rating - vydávají ratingové agentury; jednotlivé vydávané stupně určují bonitu/schopnost společnosti dostát svým závazkům

 

Real Estate Investment Trust (REIT) - realitní investiční fondy

 

Record date (rozhodné datum) - určuje datum, ke kterému musí mít investor cenný papír ve svém vlastnictví resp. být v emitentem uvedené evidenci jako vlastník, aby mohl mít nárok např. na výplatu dividend či jiných požitků plynoucích z vlastnictví cenného papíru nebo na účast na valnou hromadu atd.

 

Reinsurance - zajišťovna, neboli pojišťovna pojišťovny (pojišťovny si zde zajišťují/pojišťují „svá“ rizika)

 

Repo sazba - základní měnověpolitická úroková sazba (sazba, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank stahovaná např. ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů).

Resistance (Rezistence) - schopnost odolávat; u cenných papírů se v technické analýze hovoří o úrovni, kde by mělo dojít k vyčerpání růstu kurzu, resp. předpokládá se spíše obrat/pokles

 

Retail Sales - maloobchodní tržby (makrodata)

 

Retail Sales ex-auto - maloobchodní tržby po vyloučení automobilů (makrodata)

 

Return on Assets (ROA) - rentabilita aktiv

 

Return on Equity (ROE) - rentabilita vlastního kapitálu

 

Return on Sales (ROS) - rentabilita tržeb

 

Revalvace - úřední zvýšení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám

 

Revolving - opakování/obnova finančního produktu za sjednaných podmínek (např. u úvěru či termínovaného vkladu)

 

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) - udává procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s jejich čerpáním, tedy veškeré náklady, které jsou s půjčkou spojeny

 

Securities and Exchange Commision (SEC) - Komise pro burzy a cenné papíry (v USA)

 

Secondary Public Offering (SPO) - druhotná neboli sekundární emise akcií

 

Sell – prodej

 

Sell Short - prodej na krátko (spekulace na pokles investičního instrumentu)

 

Settlement Day - den vypořádání obchodu

 

Short - krátká pozice

 

Simple Moving Average (SMA) - jednoduchý, resp. aritmetický průměr kurzů (používá se jako indikátor u technické analýzy)

 

Squeeze-out - postup umožňující majoritnímu akcionáři (s určitým zákonem stanoveným min. podílem), získat akcie ostatních akcionářů bez jejich souhlasu za přiměřené protiplnění

 

Sprint certifikát - umožňuje do určité limitní míry dvojnásobnou pákou participovat na růstu podkladového aktiva (naopak v případě jeho poklesu pod emisní kurz, participuje jen stejnou měrou tj. bez páky); obdobně Outperformance certifikát - určena konkrétní páka pro vzestup

 

Spread - rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou finančního nástroje např. na burze (či rozdíl při oceňování dluhopisů)

Stagflace - stav ekonomiky, kdy je sice vysoká inflace, ale není současně doprovázena zvýšenou nabídkou zboží nebo pracovních příležitostí

 

Standard & Poor´s 500 (S&P 500) - jeden z hlavních akciových indexů v USA (zohledňuje vývoj 500 nejvýznamnějších akciových společností obchodovaných na burze)

 

Stock Split - štěpení (rozdělení) akcií; např. 2-for-1 (za každou „původní“ akcii získá akcionář 2 „nové“)

 

Stop Limit Order - stop-limitní pokyn (viz. Stop-loss)

 

Stop Order - stop pokyn (viz. Stop-loss)

 

Strike price - realizační cena

 

Support (Support Level) - termín užívaný v technické analýze; hovoří o úrovni, kde by vzhledem k historickému vývoji měl kurz nalézt oporu, tzn. zastavit pokles a začít růst

T

Ticker Symbol (Stock Symbol) - identifikační údaj/symbol cenného papíru (symbol pod kterým se titul obchoduje na burze)

 

Total Expense Ratio - celkový roční poplatek investičního fondu

 

Trade Balance - bilance zahraničního obchodu, resp. obchodní bilance (makrodata)

 

Treasury Bills - vládní pokladniční poukázky (dlužné cenné papíry se splatností max. 1 rok)

Treasury Bonds (T-Bond) - vládní bondy (dluhopisy) se splatností delší než 10 let

 

Treasury Notes - vládní bondy (dluhopisy) se splatností 1-10 let

 

Triple Witching Day - trojnásobná exspirace, tj. den, kdy exspirují futures na akciové indexy, opce na individuální akcie a akciové indexy (4krát v roce - třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci); obdobně Double nebo Quadruple Witching Day

U

Underwriter - manažer emise

 

Unemployment Rate - míra nezaměstnanosti (makrodata)

 

Uptrend - rostoucí trend (termín používaný u technické analýzy)

V

Valuta - zahraniční měna v hotovostní formě

 

Vinkulace - vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. Věřitele-banky)

 

Vnitřní hodnota akcie - je podíl na samotné akciové společnosti, který se může z účetního hlediska zjistit jako stav čistého jmění akciové společnosti (většinou se však stanovuje spíše na základě různých oceňovacích modelů, především DDM, pro zjištění, zda je daná akcie na trhu nadhodnocena či podhodnocena)

W

Warrant - derivátový cenný papír (viz. Deriváty), který zabezpečuje vlastníkovi právo na nákup/prodej cenných papíru či finanční vypořádání,

ke kterým je vydán za předem stanovenou cenu v konkrétní danou dobu

Z

Zero-Coupon Bond (Treasury Securities) - vládní obligace, které nemají kupón (jsou prodávány s diskontem, v době splatnosti je pak

vyplacena celá jmenovitá hodnota)

 

ZEW indexy - ZEW je neziskový nezávislý institut v německém Mannheimu. Vypracovává ekonomický výzkum na základě odpovědí odborníků z finančního sektoru. Vznikají tak indexy ZEW (např. ekonomického sentimentu či investorské důvěry), které mají s předstihem 6měsíců indikovat možný vývoj ekonomiky. Např. pokud 30 % respondentů věří ve zlepšení 40 % ve zhoršení, výsledek indexu je -10 bodů; (makrodata)

i-FOREX

i-Forex.cz informuje o možnostech investování na forex trhu. Najdete zde přehled ověřených FX broker a jejich služeb. Nepřetržitě monitorujeme vývoj u hlavních měnových párů, komodit (ropa, investiční zlato) i akciových indexů (akcie USA, akcie EU). Ve škole investora získáte mnoho cenných informací pro své investice

Newsletter

Pravidelné týdenní zasílání aktuálních zpráv z oblasti forexového trhu. Přihlašte se k odběru zpráv na Váš e-mail.